การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน       

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 : โครงสร้างสถานศึกษา
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  : Q&A (ถาม-ตอบ)
O9  : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน       

 

การดำเนินงาน
O11 : แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
O12 : รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

 

การปฏิบัติงาน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 

การให้บริการ
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E–Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง       

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส       

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต       

 

นโยบาย No Gift Policy
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
O35 : การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O39 : ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน