นายกำพล ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวัฒนา แก้วนพรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวรรณนิดา เดชะบุญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประยุทธ เมฆมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มกิจการนักเรียน