นายกำพล ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายวัฒนา แก้วนพรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางวรรณนิดา เดชะบุญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายศุภชัย สัจจาดุลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มกิจการนักเรียน

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.