วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือการประเมินระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ม.6 จำนวน 6 ห้อง