วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรม Classroom Meeting เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา พูดคุย ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ