ประกาศใช้มาตรฐาน ปี 66  
  • ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 2566  
  • มาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี 66  
  • ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินภายใน 2566  
  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน ปี 66  
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2566