ภาษาจีนคือกุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่ ทุกวันนี้ภาษาจีนมีความสำคัญ ทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ ด้วยปัจจัยเรื่องขนาดของประเทศและจำนวนของประชากร ทำให้ภาษาจีนเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ และเปิดประเทศในยุคผู้นำใหม่ คนที่สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะมีเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรู้ในวิทยาการแขนงต่าง ๆ ซึ่งจีนเปรียบเสมือนคลังภูมิปัญญาตะวันออกที่มีค่ามหาศาล

 

ปรัชญาของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

       เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 

 1. ครูอาจารย์

 2. มัคคุเทศก์

 3. ล่ามนักแปล

 4. พนักงานสายการบิน

 5. บริษัทเอกชนต่าง ๆ

 6. หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ: สามารถผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาได้

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

(Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนทุกคนจะต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งหมด

 

โอกาสทางการศึกษาต่อที่นักเรียนจะได้รับ

 

 1. ความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียน และสำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 2. ความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนและสถาบันปัญญาภิวัฒน์

 3. โอกาสในการขอทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื้อ

 4. โอกาสในการขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน

 5. โอกาสในการขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

 6. โอกาสในการขอทุนการศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์

 7. กิจกรรมทัศนศึกษา

 8. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา

 9. นักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง

 

 

ติดต่อสอบถาม

E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา