(The English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นหนึ่งในโรงเรียน รัฐบาลซึ่งมีขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับอนุญาตจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ(DEP) รับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียนๆละ 30 คน โดยนักเรียนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเรียน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษากับครูชาวต่างชาติ พร้อมวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ จะเรียนวิชาเพิ่มเติมเน้นการเรียนทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นทักษะทางภาษาและทักษะการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพิ่มแนวทางทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

 

รายวิชาที่เรียนกับครูชาวต่างชาติ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การวิเคราะห์โครงสร้างคำภาษาอังกฤษ การอภิปรายภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการละคร ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไม่เป็นทางการ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ วรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจูงใจ กิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ(DEP) 

 

ม.4 เรียนปรับพื้นฐานกับครูชาวต่างชาติ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ม.5 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

ม.6 ทัศนศึกษาต่างประเทศ

 

 

แฟนเพจโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ   https://www.facebook.com/EP.DEPthasala