(Science Mathematics and Technology Programme: SMTP)

 

     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีความพร้อมทั้ง ด้าน สถานที่ บุคลากร และการสนับสนุนด้าน วิชาการ จากมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์ที่ต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบกับการขยายตัว อย่างต่อเนื่องของสังคมเมืองท่าศาลา จึงมีความต้องการกำลังคนทางด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และเมื่อประชากรมากขึ้นความต้องบริโภคอาหารก็จำเป็นต้องใช้กำลังคนทางด้าน นักวิจัยอาหารและการเกษตร และเมื่อต้องการชีวิตที่มีความสะดวกสบายก็จำเป็นต้องใช้กำลังคนทางด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการจัดตั้งโครงการ SMTP ของโรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นั่นเอง

 

S-Science วิทยาศาสตร์

M-Mathematics คณิตศาสตร์

T-Technology เทคโนโลยี

มีความรู้ แน่นในเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

  • มีทักษะ กระบวนการคิด คำนวณ ปฏิบัติ ที่หลากหลาย ทั้งในด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

  • มีความพร้อม ในการเข้าเรียนต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • มีเป้าหมาย ในอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูงและเป็นที่ต้องการ ในการพัฒนาประเทศ

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ที่เน้นวิชาเพิ่มเติมพิเศษ 4 กลุ่มวิชา