(The English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นหนึ่งในโรงเรียน รัฐบาลซึ่งมีขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับอนุญาตจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(EP) ได้เปิดรับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน โดยนักเรียนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเรียน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษากับครูชาวต่างชาติ พร้อมวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ จะเรียนวิชาเพิ่มเติมเน้นการเรียนทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นทักษะทางภาษาและทักษะการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพิ่มแนวทางทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

 

รายวิชาที่เรียนกับครูชาวต่างชาติ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน คณิตศาสตร์ ท่องโลกอาเซียน โลกศึกษา 

 

กิจกรรมของโครงการภาษาอังกฤษ (EP)

ม.1 เรียนปรับพื้นฐานกับครูชาวต่างชาติ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ม.2 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

ม.3 ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 

 

แฟนเพจโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ   https://www.facebook.com/EP.DEPthasala