รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ตำแหน่ง

1

นายปกรณ์เกียรติ แสนภักดี   ม.4/4

ประธานนักเรียน

2 นางสาวเกวลี หริกจันทร์  ม.4/1 รองประธานในหลักสูตร
3 นายธีรภัทร แหวนเพ็ชร  ม.4/2

รองประธานนอกหลักสูตร

4 นางสาวศศิประภา บริรักษ์   ม.4/1 เลขานุการ
5 นางสาวเปมิกา ไพเราะ   ม.4/5

ประชาสัมพันธ์

6 นางสาวชไมพร เปาะทองคำ    ม.4/4 ประชาสัมพันธ์
7 นางสาววรานันทน์ เดชทัพ  ม.4/3 ปฏิคม
8 นายณฐกร ทองนอก   ม.4/2 ปฏิคม
9  นายภูริวัฑฒ์ อินทร์ทอง       ม.4/4 สาราณียากร
10 นางสาวณัฐวรา เหลือจันทร์  ม.4/2 สาราณียากร
11 นางสาววราพร เพชรนิล  ม.4/5 กิจกรรม
12 นางสาววราพร เพชรนิล  ม.4/1 กิจกรรม
13 นางสาวเมธาพร คงช่วย      ม.4/4 เหรัญญิก
14 นางสาวพลอย บุญเรือง  ม.4/5 เหรัญญิก
15 นางสาวกรนันท์ รักษาพล                 ม.4/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นางสาวพิชามญธุ์ ระวังวงศ์  ม.4/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นายชิติพล จันทุรส  ม.4/4 อาคารสถานที่
18 นางสาวอารีน่า โพธิ์พันธุ์  ม.4/4 อาคารสถานที่
19 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสอน            ม.4/2 สันทนาการ
20 นายการัณยภาส นิลกรรณ์   ม.4/2 สันทนาการ
21 นางสาวอนันตญา คงบุรี  ม.4/1 พัสดุ
22 นางสาวสุธีธิดา สมสังข์  ม.4/1 พัสดุ