นายยุทธกิจ มานะจิตต์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

พระครูปัญญากิตตยาธร

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายเฉลิมชัย นิลกาญจน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางละวิม  เอกมาตฤกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประภาส ไกรเมศ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายนิคม คงทน

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพยูร มาลา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสุชาติ ลิ่มกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกำพล  ทองอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

...

กรรมการ

ผู้แทนครู

นายสุรศักดิ์ อนันต์

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ  พัวบัณฑิตกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ