** ขอความกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดและปฏิบัติตามประกาศให้ถูกต้องตามขั้นตอน **