วิสัยทัศน์

              เป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เคียงคู่ชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน
 1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  2.ระบบบริหารจัดการศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 2  การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
3.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4.สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  4.มีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5.ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง