area 1

 

 

วิสัยทัศน์

              เป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เคียงคู่ชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทย

 


 

ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการพัฒนาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2567-2570

 

  1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

 


 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

            ปญฺญา นรนํ รตนํ  -  ปัญญา นรนัง  รัตนัง - ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 


 

คำขวัญของโรงเรียน

 

            มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน

 


 

อัตลักษณ์

 

            ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ

 


 

เอกลักษณ์

 

            บรรยากาศร่มรื่น

 


 

ค่านิยมองค์กร 

 

           มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา