ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ทางวัดท่าสูงได้มอบให้กรมสามัญศึกษาในสมัยพระครูประสิทธิ์ถาวรการ เป็นเจ้าอาวาส


ความเป็นมา
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2517

 

ปีการศึกษา 2517 มีนักเรียน 90 คน 2 ห้องเรียน เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2503 มี นายระวัย แก้วเขียว เป็นครูใหญ่ และครูจากโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คน คือ นายหนูไม้ จันทน์ภักดี และนายลิขิต เชาวลิต ใช้ศาลาการเปรียญของวัดท่าสูงเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
ปีการศึกษา 2518 มีนักเรียน 180 คน 4 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 7 คน นักการ 1 คน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นห้องเรียน
ปีการศึกษา 2519 มีนักเรียน 360 คน 8 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 12 คน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 1 หลัง 8 ที่
ปีการศึกษา 2520 มีนักเรียน 546 คน 12 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 20 คน นักการ 3 คน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 2 และอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก 10 ห้องเรียน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2521

มีนักเรียน 945 คน 22 ห้องเรียนครูอาจารย์ 47 คนนักการ 5 คน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 3 ห้องส้วมหลังที่ 28 ที่ เปิดรับนักเรียน ม.รุ่นแรก ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

 

ในปีการศึกษานี้ นายระวัย แก้วเขียว ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2522 มีนักเรียน 1,232 คน 26 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 55 คน นักการ 7 คน สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 งบประมาณ 2,100,000 บาท เพิ่มเติมขยายห้องเรียนเป็น 16 ห้องเรียน อาคารเรียนชั่วคราว หลังที่ 3 และบ้านพักครู หลังที่ 3
ปีการศึกษา 2523 มีนักเรียน 1,380 คน 32 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 70 คน นักการ 9 คน สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค 1 หลัง ห้องประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง เปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.4 ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518
ปีการศึกษา 2524 มีนักเรียน 1,650 คน 38 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 92 คน นักการ 9 คน ยาม 1 คน สร้างบ้านพักครูหลังที่ 4 บ้านพักนักการหลังที่ 1 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรก ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
ปีการศึกษา 2525 มีนักเรียน 1,968 คน 44 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 103 คน นักการ 9 คน ยาม 1 คน สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ค หลังที่ 3
ปีการศึกษา 2526 มีนักเรียน 2,160 คน 48 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 116 คน นักการ 9 คน 1 คน สร้างบ้านพักครูหลังที่ 5 ส้วมหลังที่ 4 8 ที่ ปีการศึกษานี้มีครูบรรจุเข้ามาใหม่จำนวน 13 คน
ปีการศึกษา 2527

มีนักเรียน 2,340 คน 52 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 120 คน นักเรียน 11 คน ยาม 2 คน สร้างบ้านพักครูหลังที่ 6 และ 7

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นายบุญรวม ชาญณรงค์ หัวหน้าหมวดวิชาเกษตรกรรมพร้อมคณะครูในหมวดวิชา และนายยินดี วรรณมณี เป็นเลขานุการ ดำเนินโครงการขอที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสงวนหมู่บ้านของตำบลท่าศาลา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 ไร่ ขยายงานด้านเกษตรไปเรียนที่วิทยาเขตเกษตรคลองสิงห์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2527

ปีการศึกษา 2528

มีนักเรียน 2,460 คน 55 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 120 คน นักการ 11 คน ยาม 3 คน และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 8

 

ปีการศึกษานี้ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายมีชัย ถวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายระวัย แก้วเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2528

ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียน 2,532คน 58 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 127 คน นักการ 11 คน ยาม 3 คน สร้างบ้านพักครูหลังที่ 9
ปีการศึกษา 2530

มีนักเรียน 2,255 คน 57 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 116 คน นักการ 11 คน ยาม 3 คน มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 291) 1 ห้อง และถังน้ำประปา แบบ 9/9 1 ที่สร้างแบบมาตรฐาน 1 หลัง 8 ที่

 

เมื่อเดือนมกราคม 2531 และกรมมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสถิต ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ปีการศึกษา 2531 มีนักเรียน 1,908 คน 50 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 131 คน ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 10 กับโรงฝึกงานแบบ 205/27 1 หลัง
ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 1,694 คน 45 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 122 คน
ปีการศึกษา 2533

มีนักเรียน 1,564 คน 39 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 116 และโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทุกระดับชั้น ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาใช้หลักสูตรของกรมวิชาการ

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,787 คน 42 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 109 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน นักการภารโรง 14 คน
ปีการศึกษา 2535 มีนักเรียน 1,892 คน 46 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 110 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน
ปีการศึกษา 2536

โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน 480 คน ม.4 จำนวน 6 ห้องเรียน 140 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,034 คน 50 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 114 คน

 

ในปีการศึกษานี้ กรมฯ ได้มีคำสั่งให้ นายแขนนทแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ปากพนัง มาดำรงตำแหน่งแทน นายสถิต ไชยรัตน์ ซึ่งกรมฯ ได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา

ปีการศึกษา 2537

มีนักเรียน 2,192 คน 53 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 115 คน

 

ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ปีการศึกษา 2538

มีนักเรียน 2,345 คน 57 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 117 คน

 

สำหรับในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เริ่มก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น ได้ก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน สำหรับนักเรียนปฏิบัติ ได้ปรับปรุงห้องสมุดและติดแอร์เต็มพื้นที่

ปีการศึกษา 2539

มีนักเรียน 2,424 คน 56 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 115 คน

 

ในปีการศึกษานี้ กรมฯ ได้มีคำสั่งให้ นายจรูญ แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยาคมมาดำรงตำแหน่งแทน นายแข นนทแก้ว ซึ่งกรมฯ ได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา 2540

มีนักเรียน 2,642 คน 58 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 117 คน

ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสนามกีฬา ต่อเติมอาคาร 2 และได้เปิดอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น ใช้งาน

ปีการศึกษา 2541

มีนักเรียน 2,465 คน 58 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 117 คน

 

ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่ มีโรงอาหารถาวร ห้องสมุดกาญจนภิเษก มีสนามกีฬามารตรฐาน

 

ในปีการศึกษานี้ กรมฯ ได้มีคำสั่งให้ นายอุทัย เสือทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่งแทน นายจรูญ แสนภักดี ซึ่งกรม ได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปีการศึกษานี้ นายไพบูลย์ นราทิพย์ รักษาราชแทนในผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา


ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดสร้างพระนางตรา รุ่น 100 ปีท่าศาลา วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียนประมาณ 5 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังต่อไป โดยคณะกรรมการจัดสร้างพระนางตราดำเนินการต่อไป

ปีการศึกษา 2542 มีนักเรียน 2,389 คน 57 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 116 คน
ปีการศึกษา 2543

มีนักเรียน 2,364 คน 53 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 115 คน

 

ในปีการศึกษานี้ กรมฯ ได้มีคำสั่งให้ นายวินัย ชามทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนางานในทุกๆ ด้านจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ปีการศึกษา 2544

มีนักเรียน 2,271 คน 50 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 113 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนครูต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามโครงการครูต้นแบบ ประจำปี 2544 และครูได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียน 2,245 คน 48 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 113 คน
ปีการศึกษา 2546

มีนักเรียน 2,205 คน 48 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 114 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรางวัลการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนจัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียนเนื้อที่ 5 ไร่ 13 งาน คิดเป็นเงิน 3,250,000บาท ตามสำเนา น.ส.3 ตำบลท่าศาลา เลขที่ 969 เล่ม 10 ข. หน้า 19 ด้วยเงินการจัดสร้างพระนางตราโดยคณะกรรมการจัดสร้างพระนางตรารุ่น 100 ปีท่าศาลา

ปีการศึกษา 2547

มีนักเรียน 2,104 คน 48 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 114 คน

 

ในปีการศึกษานี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้มีคำสั่งให้
นายกรีฑา วีรพงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนางานด้านการเรียนการสอนโดยเปิดโครงการ สอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา ม.ต้น 6 ห้อง ม.4 จำนวน 1 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 1 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 1 ห้องเรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 

และในปีการศึกษานี้ครูได้รับรางวัลคุรุสดุดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจำนวน 1คน

ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียน 2,104 คน 50 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 114 คน
ปีการศึกษา 2549

มีนักเรียน 2,365 คน 52 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 115 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ลำดับที่ 466 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินรอบ 2 เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2549 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

ปีการศึกษา 2550

มีนักเรียน 2,378 คน 52 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 122 คน

 

ในปีการศึกษานี้ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1คน

ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน 2,427 คน 54 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 122 คน
ปีการศึกษา 2552

มีนักเรียน 2,545 คน 56 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 123 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงการเสริมพลังปัญญาครูต้นแบบและครูแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน 2,605 คน 58 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 128 คน
ปีการศึกษา 2554

มีนักเรียน 2,704 คน 60 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 133 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 และในปีการศึกษานี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ของที่ดินแปลงที่ 2 เพื่อจัดสร้างเป็นโรงเก็บเครื่องจักรกล เป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ดังนั้นพื้นที่แปลงเกษตรคลองสิงห์เหลือ เนื้อที่ 20 ไร่ 68 ตารางวา

 

และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับโล่ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2555

มีนักเรียน 2,543 คน 60 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 131 คน

 

ในปีการศึกษานี้ครูได้รับได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลคุรุสภาสดุดีเข็มทองคำ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 1 คน

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมเรื่องกระบวนการจดกาเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ของครูต้นแบบ (SATOR 5 MED) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม( พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับโล่ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2556

มีนักเรียน 2,575 คน 60 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 126 คน


ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) งบประมาณจำนวน 22,195,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 สร้างในที่ดินที่ได้จัดซื้อเอาไว้ในปี 2546 และคาดว่าจะเปิดใช้อาคารเรียน 5 ในปีการศึกษา 2558

 

และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับโล่ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2557

มีนักเรียน 2,444 คน 60 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 128 คน


ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนจัดงานฉลอง 40 ปีท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน นายกรีฑา วีระพงศ์ เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้แต่งตั้งให้ นายสมนึก รักดำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2557

 

ในปีการศึกษานี้ครูได้รับรางวัลครูสอนดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1 คนและโรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรคลองสิงห์หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนไปฝึกปฏิบัติทางด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกปาล์มน้ำมัน การปลูกพืชผัก การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเพาะเลี้ยงลูกปลา เป็นต้น และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับโล่ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2558

มีนักเรียน 2405 คน 60 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 125 คน

 

ในปีการศึกษานี้มีผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 4 คน ครูผู้ช่วย 2 คน ครู(คศ.1) 17 คน ครู(คศ.2) 59 คน ครู (คศ.3) 41 คน ในปีการศึกษานี้ครูเข้ารับประทานรางวัลพระกินรี จำนวน 1 คน และโรงเรียนเปิดใช้อาคารเรียน 5 อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) งบประมาณจำนวน 22,195,000 บาท และสร้างป้ายโรงเรียนทางทิศตะวันตกติดถนนสาย 401 ถนนสายสุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเส้นทางเข้าออกโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง.