โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดอบรม เรื่อง“การพัฒนาวิทยฐานะแบบ วPA (Performance Agreement) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564
โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีรองศาสตราจารย์ ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม