ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายพิชิตข้อสอบ HSK” ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5/6 และ ม.6/6 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยมีคุณตรัย สุวรรณวงศ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้

  

ดูภาพเพิ่มเติม