ภายในปี 2566 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  เป็นสถานศึกษาชั้นนำ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

พันธกิจ กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง