area 1

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการพัฒนาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566

  1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคล การบริหารทั่วไป และบริหารกิจการนักเรียน
  2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
  4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาสู่มืออาชีพ
  5. สร้างเสริมกำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
  6. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่นและสวยงาม
  7. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา

 


 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

            ปญฺญา นรนํ รตนํ  -  ปัญญา นรนัง  รัตนัง - ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 


 

คำขวัญของโรงเรียน

 

            มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน

 


 

อัตลักษณ์

 

           ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

 


 

เอกลักษณ์ : บรรยากาศร่มรื่น