รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ตำแหน่ง

1

นางสาวศิริธิดา รักเถาว์ ม.5/2

ประธานนักเรียน

2 นายภานุมาศ ภาคภูมิพงศ์ ม.5/1 รองประธานในหลักสูตร
3 นายปัญจพล พระสงฆ์ ม.5/3

รองประธานนอกหลักสูตร

4 นางสาวชลิตา ผลสุย ม.5/5 เลขานุการ
5 นางสาวสุภาวดี สารพัสดุ์ ม.5/1

ประชาสัมพันธ์

6 นางสาวชนัญธิดา วันเหวก ม.5/6 ปฏิคม
7 นางสาวนัสริน อับดุลเราะแม ม.5/6 ปฏิคม
8 นายธัชนนท์ สมเก่า ม.5/1 สาราณียากร
9 นายปัณณวรรธ ชูสุวรรณ ม.5/2 สาราณียากร
10 นางสาวปาณิสรา จันชุม ม.5/4 กิจกรรม
11 นางสาวณัฐชา จันทร์พร้อย ม.5/7 กิจกรรม
12 นางสาวนงนภัส กล่อมเกลี้ยง ม.5/1 เหรัญญิก
13 นางสาวจุฑาทิพย์ บุปผาสุวรรณ ม.5/1 เหรัญญิก
14 นายปริวัฒน์ ทองแท้ ม.5/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางสาวตัสนีม จงรักษ์ ม.5/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นางสาวผกาสินี บุรินทร์สุวรรณ ม.5/1 อาคารสถานที่
17 นางสาวนารีรัตน์ อินทรณรงค์ ม.5/5 อาคารสถานที่
18 นายชนวีร์ เรืองฤทธิ์ ม.5/3 สันทนาการ
19 นางสาวศศธร ศรีพรรณารักษ์ ม.5/6 สันทนาการ
20 นางสาวเบญจมพัฒน์ รักสนิท ม.5/1 พัสดุ
21 นางสาววรรณวิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์ ม.5/1 พัสดุ