รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ตำแหน่ง

1

นางสาวภัทราภรณ์ อุตตะระนาค  ม.6/2

ประธานนักเรียน

2 นางสาววรวรรณ กั้งเซ่ง  ม.6/2 รองประธานในหลักสูตร
3 นายวรพรต วัดเกลี้ยพงษ์  ม.6/1

รองประธานนอกหลักสูตร

4 นางสาวศศิประภา หลักชัย          ม.6/2 เลขานุการ
5 นางสาวประภัสสร ทวีเมือง          ม.6/4

ประชาสัมพันธ์

6 นางสาวผกาสินี หมัดเต๊ะ            ม.6/4 ประชาสัมพันธ์
7 นางสาวธมลวรรณ เกตุแก้ว        ม.5/2 ปฏิคม
8 นางสาวรุทคราริต้า สาระยา  ม.5/5 ปฏิคม
9 นางสาวปภาวดี เพชรโยธา         ม.6/2 สาราณียากร
10 นางสาวพิมพ์วิภา พืชโรจน์         ม.5/3 สาราณียากร
11 นางสาวธันยมัย สุทธิบูลย์ ม.6/1 กิจกรรม
12 นางสาวศรัณยา สามล ม.5/3 กิจกรรม
13 นางสาวนัยน์ภัค แดงพรหม         ม.5/4 เหรัญญิก
14 นางสาวเบญจวรรณ บุณเพ็ชร์     ม.5/4 เหรัญญิก
15 นายธนโชติ เอิบบุญ                 ม.6/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นางสาวพิชญานิน สิงห์ทองรัตน์   ม.6/5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นายอัครพนธ์ พรหมสุข ม.6/1 อาคารสถานที่
18 นายปรมี เปาะทองคำ ม.5/5 อาคารสถานที่
19 นางสาวชุมพูนุช สุขงอม             ม.6/2 สันทนาการ
20 นางสาวบุษราภรณ์ เหมหมัน       ม.6/2 สันทนาการ
21 นายณัฐดนัย ปัญเศษ ม.6/5 พัสดุ
22 นายอานัส หมิดแหละ ม.6/5 พัสดุ