นางสาวธนาภรณ์ โต๊ะมุดอ

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

นางสาวอนงค์นาฏ มาศแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ อินเลี่ยน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนัฏฐกานต์ แก้วควรชุม

เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวศศิวิมล ชูสุวรรณ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ