ประกาศใช้มาตรฐาน ปี 65  
  • ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 2565  
  • มาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี 65  
  • ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินภายใน 2565  
  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน ปี 65  
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2565