นางมาลี อินทร์จันทร์

นางสาวจิตติมา ระยะวรรณ

นางเสาวณิต อุปการสังข์

นายประยุทธ เมฆมณี

นายอรุณ อินทองปาน

 ว่าที่ ร.ท.องอาจ อุทิศสาร

นางสาวนงนุช ตรีวัย

นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์

ว่าที่ ร.ต.ปรีชา หล้าจิ

นางสาวพรวีนัส อัมพวัน

นางสาวสุกัญญา นวลใย

นางสาวอิสรา โต๊ะยีโกบ

นายมหิศร จิตรสำรวย

นางพรทิพย์ จิตรสำรวย

นางสาวยุวันดา ถนอมพล