นางสาวราศรี เอียดไสย

นางสว่างจิต ไชยรัตน์

นางเตือนจิตร เดชพรหม

นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง

นางสาวธุวพร สุขชุ่ม

นางนารี เล่นทัศน์

นางสุพรรณี นุ่นแก้ว

นางสาวนิภา มิตรศิลลา

 นางสาวอมรรัตน์ เดชพรหม

นางสาวสมหญิง กาญจนพงค์

นางสาวสุพัฒตรา แทนสุวรรณ