นางสาวสถบดี ภูชฎาภิรมย์

นางผกาภรณ์ ณ นคร

ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ราตรีพฤกษ์

นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์

นางสาววนิดา คลิ้งเคล้า

นายสมศักดิ์ ชูขาว

นางลิซนา นิโสย

นางสายฝน คงกำเนิด

นางนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์

นางสาวจิตสุภา สงคง

นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ

นางสาวฐาปนี  อินทร์จันทร์

นายอานนท์ มิหล้า

นางสาวสุไรยา คงคาลิหมีน

นายปวีณ์นันต์  สามัคคี

นางสาวพิมภาวดี เพชรศรี

ครูต่างชาติ


 

Mr. Alexander Nijenga Mirie

Mr. Nestor Cimagala olaco

Mr. Anil Kumar Kadimisetti

Miss Jessica Ann B. Melaya

Mr. Jeshy  G.sardon

Miss Yang  Yuan