กลุ่มวิชาคหกรรม

นางสาวถนอม เอียดแก้ว

กลุ่มวิชาคหกรรม

นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์

กลุ่มวิชาคหกรรม


กลุ่มวิชาเกษตร

นายชาตรี ทองมาก

กลุ่มวิชาเกษตร


กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม

นายไชยณรงค์ โชติกะ

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม

นายปรีชา เที่ยวแสวง

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม


กลุ่มวิชาธุรกิจ

นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา

กลุ่มวิชาธุรกิจ

นางสาวทัศณีย์ ระเหม

กลุ่มวิชาธุรกิจ

นางสาวพิมพิศา วงศ์สวัสดิ์

กลุ่มวิชาธุรกิจ

นายสมศักดิ์ อุปการสังข์

กลุ่มวิชาธุรกิจ